» مقالات » نگهداری کالا » ويژگي هاي انبار هاي مواد شيميايي و سموم

ويژگي هاي انبار هاي مواد شيميايي و سموم

ويژگي هاي انبار هاي مواد شيميايي و سموم

ويژگي هاي انبار هاي مواد شيميايي و سموم

 

1.انبار مواد شيميايي به محلي اطلاق مي گردد كه انواع تركيبات شيميايي و سموم به اشكال مختلف گاز ، مايع و جامد در آن بطور  وقت  نگهداري مي شود و بر دو دسته انبار كوچك و انبار بزرگ مي باشد .

2.انبار كوچك به انبار هايي اطلاق مي گردد كه داراي مساحت حداكثر 100 متر مربع 1 متر نباشد بوده و عرض راهرو داخل آن كمتر از 5

3.انبار هاي بزرگ به انبارهايي اطلاق مي گردد كه داراي مساحت بيش از 100 متر مربع باشد .اين گونه انبارها چنانچه مجهز به وسايل مكانيكي يا موتوري حمل و نقل باشد ، راهروها مي بايست متناسب با عبور وسايل مذكور منظور گردد . راهروي طولي بايد تا انتهاي انبار خالي از كالا بوده و با رنگ سفيد از دو طرف خط كشي و مشخص شده باشد.

4.محل انبار مي بايستي به نحوي انتخاب گردد كه حداقل سه جهت اطراف ساختمان به لحاظ دسترسي خودرو هاي امدادي و وسايل اطفاء حريق و ارسال تجهيزات ضروري در شرايط اضطراري آزاد باشد .

5.محل انبارهاي بزرگ مي بايست دور از مناطق مسكوني ، مدارس ، فروشگاهها ،بيمارستانها ، بازار ميوه جات ، منابع آب آشاميدني و ذخاير آب احداث گردد . ضمناً احداث اين انبارها در مناطقي كه سطح آبهاي زير زميني بالا مي باشد ممنوع است .

6.دفتر انباردار بايد جدا از منطقه نگهداري سموم و مواد شيميايي باشد .

7.علاوه بر درب اصلي انبار بايستي درهاي اضطراري نيز در نظر گرفته شود.

8. درب ها بايستي مجهز به قفل ايمني و ميله هاي حفاظتي بوده ، پنجره ها و هواكش ها نيز بايد به ميله هاي حفاظتي مجهز بوده تا ورود افراد غير مسئول ممانعت شود.

9.چنانچه از وسايل جانشيني ديگري براي هواكش و نور استفاده مي شود اجباري براي ساخت پنجره نمي باشد. در غير اينصورت بايد پنجره ها سايه بان داشته تا از ورود نور مستقيم خورشيد ممانعت شود .

10.كف انبار بايستي با خط كشي بلوك بندي و شماره گذاري شود و در كنار هر بلوك راهروهايي به عرض حداقل 1 متر جهت جابجايي ، بازرسي عبور هواي آزاد در  نظر گرفته شود هر بلوك بايستي حاوي تنها يك محموله با مشخصات يكسان باشد.

11.علائم هشدار دهنده بايستي در خارج از انبار به زبان فارسي نصب گردند. علائم خطر سموم ، آتش زايي و عدم اجازه ورود به افراد غير مسئول از جمله علائم هشدار دهنده مهم است .

12. ديوارها و سقف و سرپناه تمام انبارها بدون استثناء بايد از مصالح غير قابل اشتعال ساخته شود ، بكاربردن چوب ، تخته ، پلاستيك و خرپا هاي چوبي و تخته اي در ساختمان انبارها بكلي ممنوع است . اجزاء مقاوم نظيرخرپاها و تير آهن و يا حمال هاي بتوني با مصالح غير قابل اشتعال بايد به طريقي عايق كاري شوند كه در برابر آتش سوزي براي مدت حداقل دو ساعت و ستونها براي مدت 3 ساعت مقاومت نمايند .

13.كف تمام انبارهابايد بتون يا سنگ فرش بوده و نسبت به مواد شيميايي و سموم غير قابل نفوذ باشد . شيب و آبروي كف محوطه طوري باشد كه مايعات در زير كالا ها جمع نشود همچنين صاف بوده ، لغزنده نباشد و فاقد هر گونه ترك و يا شكاف باشند.

14.در انبار هاي بزرگ مواد شميايي و سموم ، هرگونه زه كشي بايد براي دفع فاضلاب به حوضچه اي متصل باشد تا از ورود فاضلاب به درون آبراهها و يا مجاري فاضلاب عمومي جلوگيري شود .

15.ميزان و مقدار ذخيره آب مورد لزوم آتش نشاني و همچنين سيم كشي برق و تناسب قطر سيم هاي برق با بار الكتريكي لازم و نيز كليد ضد جرقه در كليه انبارها بر حسب دستور العمل ها بايد در نظر گرفته شود .

16.محوطه انبار ها بايد عاري از پوشال ، خاشاك و خرده چوب و كاغذ و ساير مواد زائد قابل اشتعال باشد .

17.انبارها مي بايست به تناسب موادي كه از آنها نگهداري مي شود مجهز به وسايل ضروري اطفاء حريق مطابق استانداد هاي سازمان آتش نشاني باشد.

 

18.در كليه انبارهاي مواد شيميايي و سموم نصب سيستم هاي هشدار دهنده اجباري است .

19.روشنايي طبيعي انبارها مي بايستي به گونه اي طراحي گردند كه مواد شيميايي و سموم موجود در آنها در معرض تابش مستقيم نور خورشيد قرار نگيرند.

 

 

منبع: www.ozhanco.com

بازگشت به لیست
مشاوره رایگان و کارشناسی تخصصی