» مقالات » نگهداری کالا » ايمني حريق

ايمني حريق

ايمني حريق

ايمني حريق


چهار عامل عمده ايجاد حريق

1. پديده هاي طبيعي نظير رعدوبرق

2. خطاهاي انساني ( كبريت، ته سيگار...)

3. نواقص فني - سيم كشي ها و وسايل برقي..

4. اتش سوزي هاي عمدي - خودكشي، كينه توزي، پوشش جرم ....

علل و شرايط بروز حريق در صنايع

1. عيب ساختماني

2. عيب نگهداري و انبارداري

3. عيب عدم پيش بيني و پيشگيري از اتش سوزي

4. عيب عدم اطلاع از طروق مبارزه با حريق

5. عيب تاخير در اطلاع يافتن از وقوع آتش سوزي

6. جرقه هاي ايجاد شده از ماشين ها

7. كاغذ هاي پاره و بي مصرف

8. نشت مايعات از ظروف

9.....

عوامل مؤثر بر گسترش و شدت حريق

عوامل زير مي توانند بر گسترش حريق مؤثر باشند:

1. افزايش دسترسي به اكسيژن: اين عامل توسط جريان هوا امكان پذير مي گردد همچنين در موادي كه در حين سوختن مي توانند اكسيژن آزاد نمايند، حريق گسترش بيشتري خواهد داشت.

2. ثبات شيميايي ماده سوختني: هرچه ثبات ماده از نظر حالت و تركيب شيمائي كمتر باشد، بر شدت حريق مي افزايد.

3.سطح ماده سوختني: هرچه سطح ماده قابل احتراق گسترده تر باشد شدت و سرعت حريق بيشتر مي شود. مثلاً طبقه بندي مواد در انبارهاي بزرگ ، منابع سوخت با سطح بزرگ و پراكندگي مواد در سطح زمين ، پوشش گياهي و امثال آن از اين جمله اند. گسترش حريق در سطوح عمودي سريع تر از سطوح افقي است.

محصولات حريق

1. گازها و بخارت حاصل از حريق (بخش خطرناك حريق از نگاه تلفات انساني است )

2. ذرات (بواسطه احتراق ناقص و در دماي پايين ايجاد مي شود)

3.شعله -قسمت قابل رويت حريق است. شدت گرماي آن وابسته به ميزان اكسيژن و رنگ آن وابسته به ماده سوختني است.

4.گرما يا انرژي وابسته به مدت زمان شروع حريق، نوع ماده سوختني و نيز ميزان گسترش آتش است

انتقال و انتشار حريق

گسترش حريق مي تواند به طرق مختلف انجام گيرد. راه هاي زير انتشار حريق به مكان هاي مجاور يا طبقات بالاتر و حتي پايين تر را امكان پذير م ينمايد:

الف( - هدايت ) از مواد ملتهب و داغ

ب -  جابجائي هواي داغ

ج - تشعشع

د- شعله (تماس شعله)

دسته بندي انواع حريق

براي سهولت در پيشگيري و كنترل آتش سوزي، حريق ها را برحسب ماهيت مواد _سوختني به دسته هاي مختلفي تقسيم بندي مي كنند. در امريكا و ژاپن توسط مراجع رسمي حريق در چهار دسته(A,B,C,D) در اروپا و استراليا به پنج دسته (A,B,C,D,E) ، تقسيم بندي شده است

 دسته  Aدر همه تقسيم بندي ها مواد جامدي است كه خاكستر به جا مي گذارد.

دستهB  مواد نفتي و مايعات قابل اشتعال است.

 دسته Dشامل فلزات قابل اشتعال مي باشد.

 

 

منبع : www.ozhanco.com


بازگشت به لیست
مشاوره رایگان و کارشناسی تخصصی