» مقالات » نگهداری کالا » سيلو كردن مواد شيميايي خشك

سيلو كردن مواد شيميايي خشك

سيلو كردن مواد شيميايي خشك

سيلو كردن مواد شيميايي خشك

 

1.مواد شيميايي خشك به مقدار زياد بايد در سيلوهاي ي ذخيره شود که از قسمت  تحتاني آن قابل برداشتن باشد، دهانه سيلو که قيفي شكل است بايد از آه ن مشبك به نحوي پوشيده شود  که دخول مواد از روي شبكه هاي آن امكان داشته باشد ولي از سقوط احتمالي كاركنان به داخل سيلو جلوگيري بعمل آيد.

2.در صورتي كه ورود كارگري به داخل سيلوهاي مواد شيميايي خشك ضرورت داشته باشد بايد كارگر مزبور دارا ي وسايل حفاظ انفرادي از قبيل عينك – ماسك ضد گرد و يا ماس ك تنفسي كلاه مخصوص براي پوشش سر و گردن و سربند، دستكش و همچنين مجهز با كمر بند و بند نجات باشد و بند نجا ت را به نقطه ثابت و محكمي ببندد و ضمناً كارگر ديگري در بيرون سيلو در تمام مدت كار ناظر و مواظب باشد تا در صور ت لزوم به او كمك نماید.

 

محصور ساختن محل توليد و نگهدار ي مواد منفجره

1.محل مواد منفجره بايد به يكي از طرق زير محصور شود:

الف - به وسيله يك حصار يا پشته خاكي .

ب - به وسيله يك ديوار انباشته شده از خاك .

ج - به وسيله يك ديوار ساخت ه شده .

2.حصارها و ديوارها بايد حداقل:

الف - به اندازه يك متر از ساختمان ها در سطح زمين فاصله داشته باشد.

ب - يك متر از ساختمان ها بلندتر باشد.

ج - در قسم ت فوقاني يك متر پهنا داشته و با شيب طبيعي به طرف قاعده ختم شود.

3.عابر اين حصارها بايد به قسمي باشد که اشخاص هنگام عبور از مدخل آن در

نتيجه فشار و قدرت انفجار يا شعله هاي آتش مورد آسيب و مخاطره قرار نگيرند.

الزامات ساختمان مواد منفجر ه

1. ساختمان هاي مواد منفجره بايد حتماً  یک طبقه و از مصالحي ساخته شود که در صورت انفجار قطعات بزرگ از هم نپاشد.

2.درهاي خروجي بايد:

الف - تا حدود امكان بزرگ باشد.

ب - مستقيماً به فضاي آزاد ارتباط پيدا كند.

ج - به سهولت به طرف خارج باز شود.

د - از مواد و مصالح نسوز ساخته شده باشد.

3.ديوارهاي امكنه مواد قاب ل انفجار بايد:

الف - صاف و بدون شكستگي و ترك باشد.

ب - از رنگ روشني پوشيده شده باشد.

ج - به سهولت قابل نظافت باشد.

 

 

 

منبع: www.ozhanco.com

 

 

بازگشت به لیست
مشاوره رایگان و کارشناسی تخصصی