» مقالات » نگهداری کالا » دستورالعمل ایزو برای نحوه تعریف و کنترل شرایط نگهداری اقلام وکالا

دستورالعمل ایزو برای نحوه تعریف و کنترل شرایط نگهداری اقلام وکالا

دستورالعمل ایزو برای نحوه تعریف و کنترل شرایط نگهداری اقلام وکالا

شرایط نگهداری اقلام وکالا


دستورالعمل ایزو برای نحوه تعریف و کنترل شرایط نگهداری اقلام وکالا

1- هدف : نظم دهي به نحوه نگهداري و استمرار و شناسايي اقلام و كالاهاي موثر بر كيفيت محصول در انبار و بازديد دوره اي انبار    ایزو  


2- محدوده اعتبار : كليه اقلام و كالاهاي موثر بر كيفيت محصول در انبار را شامل مي گردد  ایزو 3 -تعاريف: ندارد 
4 -مسئوليتها : مسئوليت انجام اين دستورالعمل با امور انبارها و تضمين كيفيت مي باشد    ایزو
5 - كنترل مستندات:
1-5- تغييرات : براساس روش اجرايي كنترل مستندات
2-5- سوابق : كليه سوابق و فرمهاي اين دستورالعمل در پرونده مربوطه به مدت درج شده در شاخص ماتريس كنترل سوابقق كيفي نگهداري مي شود  ایزو 
3-5- توزيع : اين دستورالعمل به تعداد مشخص شده در شاخص ماتريس مدارك و  مستندات تهيه و بين واحدهاي مشخص شدهه توزيع مي گردد  ایزو 

6-پيوست : 
فرم بازرسي و نگهداري مواد در انبار بشماره ف01-د02-ر09-7، چك ليست بازديد دوره اي انبارها بشماره  ف02-د02-ر09-7
7-  شرح عمليات :  
- سرپرست امور انبارها و يا پرسنل انبار موظف به چيدمان اقلام ها و كالاها بر اساس شاخص بشماره  ش02-د02-ر09-7 ميي باشند  ایزو 
- جهت اقلام شيميائي و مدت دار كه نسبت به تغييرات دمائي حساس مي باشند ، مي بايد در جايي ثبت و تعريف شدهه نگهداري (5تا 29 در جه سانتيگراد ) شوند، كه در اين خصوص  با توجه به شاخص شرايط محيطي انبار بشماره    ش01-د02-ر09-7 توسط سرپرست انبار چك مي گردد  ایزو و با توجه به فرم  بازرسي و نگهداري مواد بشماره     ف01-د02-ر09-7 توسط سرپرست آزمايشگاه و سرپرست انبار در فواصل زماني يك ماه چك مي گردد  ایزو
- اقلام موجود در انبار بايستي داراي برگ شناسايي و تعيين وضعيت كيفي باشند  ایزو 
انبار ها در پريود هاي 3 ماهه توسط تضمين كيفيت طبق چك ليست بازديد دوره اي انبارها بشماره  ف02-د02-ر09-7 مورد بازديدد و موارد مغايرت رفع مي گردد و نتايج به مديريت تضمين كيفيت و مديريت برنامه ريزي ارائه مي گردد   ایزو

واژه های مرتبط : ایزو ، گواهینامه ایزو ، استاندارد ایزو ، شرکت گواهی دهنده ایزو ، مشاوره ایزو ، مشاور ایزو ، اخذ ایزو ، ایزو 9001 ، الزامات ایزو 

اخذ ﺍﯾزو به معنی دریافت ﮔﻮﺍﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺍﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﯾﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﯽ، ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎﯼ ﮐﻨﺘﺮﻝ سازمانی، ﺣﺎﺋﺰ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ. ﺍﮔﺮﭼﻪ ﺍﺑﺘﺪﺍ اخذ ایزو ﻓﺎﻗﺪ ﺍﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ ﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﻮﺩ، ﻭﻟﯽ ﺑﺘﺪﺭﯾﺞ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺿﺮﻭﺭﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻫﺎﯼ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻮﯾﮋﻩ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻓﻨﯽ، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻭ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺭﻭ ﺿﺮﻭﺭﯼ ﺍﺳﺖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﯼ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮﺩ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺩﺭ ﺻﺪﺩ ﺍﺧﺬ ایزو ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺰﯾﺘﻬﺎﯼ اخذ ﺍﯾﺰﻭ این است که ﺟﻨﺒﻪ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺣﺎﺋﺰ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺻﺎﺩﺭ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺳﺖ، ﺑﻮﯾﮋﻩ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﺟﺰﻭ ﻣﺪﺍﺭﮎ ﺿﺮﻭﺭﯼ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻫﺎﯼ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﯼ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺍﺳﺖ، ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺎﻟﻘﻮﻩ ﻓﺮﻭﺵ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﮐﺎﺭﺍﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﺭﺍ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﺯ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺩﺭ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﻭ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﯽ ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﯼ ﻓﻌﺎﻝ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﺻﻠﯽ ﺩﺭ ﺍﺧﺬ ﺍﯾﺰﻭ است می توان گفت اخذ ایزو تمامی سازمان ها و ادارات و شرکت ها را مجاب به تبعیت از پار صحیحی کنترلی خواهد کرد.

 

 

منبع:www.ozhanco.com     

 

بازگشت به لیست
مشاوره رایگان و کارشناسی تخصصی