» مقالات » نگهداری کالا » اصول انبار کردن مصالح ساختمانی

اصول انبار کردن مصالح ساختمانی

اصول انبار کردن مصالح ساختمانی

اصول انبار كردن مصالح ساختماني

 

1. از انبار كردن مصالح ساختماني در نزديكي لبه گود برداري، دهانه چاه يا هر نوع پرتگاه بايد جلوگيري بعمل آيد.

2.آجر و سفال نبايد با بيش از دو متر ارتفاع انباشته شود و اطرا ف آن بايد با موانع مناسب محصور گردد.

3.از انباشتن مصالحي از قبيل شن، ماسه، خاك و غيره، در كنار تيغه ها بايد جلوگيري بعمل آيد. هم چنين در صورت انباشتن مصالح مذكور در كنار ديوارها، بايد به ترتيبي عمل شود كه فشار بيش از حد به ديوار وارد نشود.

4.انبار شن و ماسه و سنگ بايد مرتباً مورد بازديد قرار گيرد تا در اثر برداشتن ، موجبات ريزش آنها بر روي كارگران و ايجاد حادث ه فراهم نگردد.

5.كيسه هاي سيمان و گچ و غيره نبايد بيش از ده رديف روي هم چيده شوند، مگرآنكه از اطراف به وسايل مطمئن مهار گردند و در اين صورت نيز بايد در هر پنج رديف كه روي هم چيده مي شوند، يك كيسه از هر طرف عقب نشيني گردد.

 

انبار مواد ناريه در معادن

1.جايگاه موقت مواد ناريه محلي است كه در آن حداكثر مصرف يك روز نگهداري مي شود. جايگاه موقت فتيله و چاشني بايد مجزا از جايگاه موقت ساير مواد ناريه بوده و فاصلة بين آنها كمتر از 15 متر نباشد. اين جايگاه نبايد در جاهاي سرد و مرطوب، پر رفت و آمد و در معرض بروز آتش سوزي و انفجار باشد. در و قفل و بست اين جايگا هها بايد كاملاً محكم بوده و بر روي درب ورودي تابلوي اخباري با با خط خوانا نصب گردد. مواد ناريه عبارت

2.آن مقدار از مواد ناريه پيش بيني شده براي مصرف روزانه كه به مصرف نرسيده است، يا مواد منفجر هاي كه به علت عدم نقص در عمليات انفجاري باقي مانده است بايد فقط در جايگاه موقت نگهداري شود.

3.درب انبار مواد ناريه بايد به طرف بيرون بازشود.

4.نشت كارتن هاي ديناميت بايد با آب داغ تميز شود.

5.راهروهاي انبار مواد ناريه بايد با علايم اخباري شبرنگ مشخص شود.

6.در كارگاه ها بردن كبريت، فندك و هر وسيل هاي كه بتواند توليد جرقه و شعله نمايد به انبار ممنوع است.

7.در انبارهاي مواد ناريه فقط بايد از چراغ ايمني براي روشنايي استفاده گردد و از بكار بردن هر نوع چراغ ديگر و سيم كشي برق خودداري شود.

8.ورود اشخاص غيرمجاز به انبار اكيداً ممنوع است.

9.آتشبار بايد مواد منفجره و چاشني پيش بيني شده مصرف روزانه را با تسليم رسيد فقط در مقابل در انبار دريافت نمايد. ورود وي و ساير افراد به استثناء متصدي انبار به انبارهاي مواد ناريه ممنوع است.

10.باز كردن صندوق محتوي مواد ناريه بايد حداقل در فاصله 50 متري از انبار و با وسايل مخصوص انجام شود.

11.در انبارها بايد نكات زير رعايت شود:

الف–صندوق حاوي مواد ناريه طوري قرار داد هشود كه فشن گها به صورت قائم قرار نگيرد.

ب – صندوق مواد ناريه و چاشني در داخل انبار باز نشود.

پ – صندوق مواد ناريه و چاشني بايد به آرامي جابجا گردد و از پرتاب كردن و يا لغزاندن آن خودداري شود.

ت – با كفش ميخ دار نبايد وارد انبار مواد ناريه و چاشني شد.

ث – صندو ق هاي محتوي مواد ناريه و چاشني بايد طوري روي هم چيده شوند كه ارتفاع آنها از 2 متر يا 5 صندوق در هر رديف بيشتر نبوده و بين هر دو رديف فضاي كافي براي تهويه مناسب وجود داشته باشد. ضمناً فاصله رديف صندو قهاي مجاور ديوارهاي انبار با ديوار بايد حداقل 30 سانتيمترباشد. صندوق هاي زيرين بايد روي الوارهاي مناسب چيده شود.

ج – انبار بايد به وسايل پيشگيري در آتش سوزي مجهز گردد.

 

 

منبع: www.ozhanco.com

بازگشت به لیست
مشاوره رایگان و کارشناسی تخصصی