» مقالات » نگهداری کالا » آيين نامه ي مربوط به شرايط وطرز انتخاب وحدود وظايف ومسوليتهاي امين اموال

آيين نامه ي مربوط به شرايط وطرز انتخاب وحدود وظايف ومسوليتهاي امين اموال

آيين نامه ي مربوط به شرايط وطرز انتخاب وحدود وظايف ومسوليتهاي امين اموال

وظايف ومسوليتهاي امين اموال


آيين نامه ي مربوط به شرايط وطرز انتخاب وحدود وظايف ومسوليتهاي امين اموال


ماده 1- امين اموال ماموري است كه از بين مستخدمين رسمي با موافقت ذي حساب ربط به موجب حمك وزارتخانه يا موسسه ي دولتي به اين سمت منصوب ومسوليت حفظ وحراست وتحويل تحول وتنظيم حساب اموال وارواقي كه در حكم وجه نقد است وهمچنين كالاهاي تحت ابواب جمعي خود را براساس مقررات اين آيين نامه وآيين نامه ي اموال دولتي وساير مقررات مربوط به عهده خواهد داشت.

تبصره 1- مقررات مربوط به صاحب جمعان در قوانين عمومي مورد عمل وزارتخانه ها وموسسات دولتي در صورت عدم مغايرت با مفاد قانون محاسبات عمومي كشور باري امناي اموال نيز قابل اجرا مي باشد.

تبصره 2- ماموريتي كه تحت ساير عناوين شغلي در آزمايشگاهها، كتابخانه ها، موزه ها، انبارها و ساير موارد عهده دار مسووليتهاي موضوع اين آيين نامه در حكم امين اموال خواهد بود.

تبصره 3- مسووليت تحويل وحفظ وحراست اموالي كه توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتي به طور اماني به شركتهاي دولتي وموسسات ونهاد هاي عمومي غير دولتي، تحويل مي گردد بايد به عهده ي يك يا حسب ضرورت چند نفر از كاركنان ثابت وغير موقت دستگاههاي مذكور كه در حكم امين اموال خواهند بود محول گردد. مسووليت موضوع اين تبصره رافع مسووليت دستگاه تحويل گيرنده در مورد حفظ وحراست واعاده ي اموال مذكور نخواهد بود.

ماده  2- وزارتخانه ها وموسسات دولتي وشركتهاي دولتي و موسسات ونهادهاي عمومي غير دولتي مجري طرحهاي عمراني مكلف اند به منظور حفظ و حراست وتحويل وتنظيم حساب اموال طرحهاي مزبور برابر مقررات، امين اموال تعيين و منصوب نمايند.

تبصره- امين اموال در شركتهاي دولتي وموسسات ونهادهاي عمومي غير دولتي در ارتباط با طحهاي عمراني بايد از بين كاركنان ثابت وغير موقت آنها منصوب گردد.

ماده  3- امين اموال بايد داراي شرايط زير باشد:

الف- داشتن حداقل مدرك تحصيلي پايان دوره ي دبيرستان.

ب- داشتن صلاحيت وتوانايي لازم براي انجام وظايف مربوط.

ج- سپردن تضمين مناسب در موارد وبه ميزاني كه در مقررات مربوط پيش بيني شده است.

تبصره 1- در صورت نبودن فرد واجد شرايط موضوع بند«الف» اين ماده استفاده ي موقت از افرادي كه ضمن داشتن ساير شرايط داراي مدرك تحصيلي سوم متوسطه ي نظام آموزشي سابق يا پايان دوره ي راهنمايي نظام آموزشي فعلي باشند به شرط دارا بودن حداقل دو سال سابقه ي كار تجربي مربوط بلامانع است.

تبصره 2- امناي اموال كتب كتابخانه ها، اشياي موزه اي، لوازم آزمايشگاهي، لوازم فني ونظاير انها بايد از بين كساني انتخاب شوند كه علاوه بر دارا بودن شرايط مندرج در اين ماده ا تبصره «1» آن حسب مورد داراي اطلاعات فني لازم نيز باشند.

ماده 4- امين اموال از لحاظ وظايف مربوط به نگهداري حساب اموال دولتي وتنظيم حساب آنها وتحويل وتحول اموال تحت ابواب جمعي و ساير مقررات مربوط زير نظر ذي حساب انجام وظيفه مي نمايد.

تبصره- ذي حساب مكلف است در فواصل زماني مناسب حسب مورد به تشخيص خود و حداقل سالي يك بار به طريق مقتضي به موجودي حساب امين اموال رسيدگي ودر صورت مشاهده ي كسري درابواب جمعي امين اموال مراتب راجهت اقدام به وزارتخانه يا موسسه ي دولتي ذي ربط و وزارت امور اقتصادي ودارايي گزارش وتا حصول نتيجه موضوع را پيگيري نمايد.

ماده  5- امين اموال مکلف است براي هر يک از اموال منقول غير مصرفي تحت ابواب جمعي خود با رعايت طبقه بندي مربوط يک شماره اختصاص دهد وشماره ي مذکور رادر مورد اموالي که الصاق برچسب به آنها ميسر مي باشد روي برچسب درج وبه مال الصاق نمايد ودر مورد اموالي که به تشخيص و پيشنهاد دستگاه اجرايي ذي ربط وتاييد وزارت امور اقتصادي و دارايي الصاق برچسب به آنها ميسر نباشد، ثبت مشخصات مال در دفاتر و صورت حسابها کافي خواهد بود.

تبصره 1- شماره ي برچسب هر طبقه از اموال موضوع اين ماده در مورد واحدهايي که بدواحساب اموال خود را براساس اين آيين نامه تنظيم مي نمايد از شماره ي 1 شروع وبا رعايت تسلسل ادامه خواهد يافت ودر مورد واحدهايي که داراي حساب اموال براساس آيين نامه ي دولتي هستند، شماره ي برچسب هر طبقه به دنبال شماره برچسبهاي سابق ادامه پيدا مي کند.

تبصره 2- نوع برچسب بايد متناسب با وضعيت مال به صورتي که دوام لازم را داشته باشد تهيه وبه نحوي الصاق گردد که صدمه وخسارتي به مال وارد نيايد. در صورتي که در مورد برخي از اموال منقول عير مصرفي برچسب ضرورت از طرف وزارت امور اقتصادي ودارايي برچسب خاصي تعيين واعلام گردد امين اموال مکلف است در مورد اين گونه اموال از همان نوع برچسب استفاده نمايد.

ماده ي6- امين اموال مکلف است مشخصات کامل اموال منقول غير مصرفي رسيده وفرستاده ي واحد ابواب جمعي خود را به ترتيب شماره ي تخصيصي وبر چسب نوع وطبقه ي اموال در دفاتر مربوط ثبت نمايد.

تبصره- ثبت دفاتر موضوع اين ماده بايد با رعايت دستور العمل طبقه بندي اموال به عمل آيد.

ماده ي 7- امين اموال مکلف است در مواقعي که بايد مالي با رعايت مقررات به طور موقت يا دايم از واحد اداري ذي ربط خارج شود با توجه به مجوز صادر شده از طرف مقامات مجاز دستگاه مربوط پروانه ي خروج که داراي شماره ي ترتيب وحاوي مشخصات کامل مال باشد در سه نسخه صادر و نسخه ي اول را به خارج کننده ي مال ونسخه ي دوم را به واحد انتظامات تحويل ونسخه ي سوم را نزد خود نگهداري نمايد، پروانه ي مذکور بايد به امضاي امين اموال ومقام مجاز ذي ربط رسيده باشد.

تبصره 1- خروج خودروهاي دولتي به منظور ارايه خدمت يا ماموريت اداري از شمول اين ماده خارج وتابع ضوابط موبوط به خود مي باشد.

تبصره 2- خروج دوچرخه، موبيلت وموتوسيکلت وساير وسايل نقليه که به منظور خدمات يا انجام وظايف اداري تحويل کارکنان شده يا مي شود ومسووليت حفظ ونگهداري آنها به عهده ي شخص تحويل گيرنده مي باشد از شمول اين ماده ي خارج است.

تبصره 3- خروج موقت کتاب ونظاير آن از کتابخانه ها تابع ضوابط خاص خود مي باشد.

تبصره 4- در صورتي که مالي بدون پروانه ي خروج موضوع اين ماده از واحد اداري ذي ربط خارج شود، مسووليت آن به عهده ي واحد انتظامات مربوط خواهد بود.

ماده ي8- امين اموال مکلف است صورت حساب اموال منقول غير مصرفي رسيده وفرستاده ي نيمه ي هر سال را تا آخر مهر ماه همان سال و صورت حساب نيمه ي دوم را تا آخر فروردين ماه سال بعد از روي دفاتر اموال در سه نسخه تنظيم وپس از امضاي خود ورييس واحد ذي ربط به ذي حسابي تحويل نمايد. ذي حساب مربوط پس از بررسي صورت حساب وامضاي آن يك نسخه از آن را حسب مورد در مركز به وزارت اموراقتصادي ودارايي و در استانها به اداره ي كل امور اقتصادي ودارايي استان مربوط ارسال ونسخه ي ديگر آن را به واحد متبوع ارسال ونسخه ي سوم را نزد خود نگهداري مي نمايد.

ماده  9- امين اموال ملكف است اموال منقول رسيده وفرستاده ي مصرفي ودر حكم مصرفي ابواب جمعي خود را در دفتري مطابق نمونه اي كه از طرف وزارت امور اقتصادي ودارايي ابلاغ شده است، ثبت نموده وصروت موجودي آخر سال خود را در سه نسخه تنظيم وپس از امضاي خود ورييس واحد ذي ربط به ذي حسابي ارسال نمايد.

ذي حساب مربوط پس از بررسي صورت حساب وامضاي آن منتهي تا آخر فروردين ماه سال بعد بك نسخه ي آن را حسب مورد در مركز به وزارت امور اقتصادي ودارايي ودر استانها به اداره ي كل امور اقتصادي ودارايي استان مربوطه ارسال ويك نسخه ي آن را به واحد متبوع ارسال ونسخه ي آخر را نزد خود نگهداري مي نمايد.

ماده 10- دفاتر اموال بايد بدون خدشه وقلم خوردگي ثبت ونگهداري شود وهر گاه اشتباهي در ثبت اقلام رخ دهد امين اموال مكلف است توضيح لازم را به امضاي خود در ستون ملاحظات در مقابل نام مال قيد نمايد.

ماده 11- در پايان سال مالي امين اموال، ذيل آخرين رديف ثبت شده ي دفاتر اموال را بسته وامضا مي نمايد و از صفحه ي بعدي همان دفتر جهت ثبت مشخصات رسيده ي همان مال انجام شود.

ماده 12- آن دسته از دستگاههاي دولتي مشمول اين آيين نامه كه با توجه به طبع وماهيت برخي از اموال دولتي از قبيل اموال موزه‌ ها، كتب كتابخانه ها وانواع كالاهاي انبارها، براي حفظ وحراست وتنظيم ونگهداري حساب وتحويل وتحول آنها از روشهاي خاصي استفاده مي نمايند با موافقت وزارت امور اقتصادي ودارايي در مورد اين قبيل اموال به جاي استفاده از روشهاي مقرر در اين آيين نامه روشهاي مربوط را اعمال خواهند نمود.

ماده 13- امين اموال مكلف است اموال منقول اماني رسيده را بلافاصله بدون تخصيص بر چسب در دفتري كه نمونه ي آن توسط وزارت امور اقتصادي ودارايي تعيين مي شود ثبت وفهرست آنها را در فرم مربوط كه به تاييد ذي حساب يا اداره يمجاز از طرف او نيز رسيده است در سه نسخه تنظيم ويم نسخه را توسط ذي حساب وحسب مورد به وزارت امو راقتصادي ودارايي يا اداره ي كل امور اقتصادي ودارايي استان ونسخه ي دوم را به واحد متبوع ارسال ونسخه ي سوم را نزد خود نگهداري نمايد.

ماده 14- پس از انقضاي زمان تعيين شده براي استفاده از مال اماني، امناي اموال واحدهاي گيرنده ودهنده ي مال اماني مكلف اند به منظور استرداد مال مذكور، مراتب را به موقع به واحدهاي متبوع خود كتبا گزارش نمايند. درصورت استرداد مال بايد صورت جلسه ي لازم مطابق نمونه ي مربوط در چهار نسخه تنظيم وپس از تاييد ذي حساب ويا افراد مجاز از طرف اونسخه اي به هر يك از واحدهاي متبوع ودو نسخه ي ديگر آن به تحويل دهنده وتحويل گيرنده تسليم شود.

ماده 15- امين اموال(انباردار) مكلف است در آخر هر سال نسبت به شمارش موجودي اموال تحت ابواب جمعي خود با حضور نماينده ي رييس دستگاه اجرايي ذي ربط مطابق فرمي كه از طرف وزارت امور اقتصادي ودارايي تعيين مي گردد در سه نسخه اقدام وپس از تاييد رييس اداره وذي حساب مربوط حداكثر تا فروردين ماه سال بعد نسخه ي اول را حسب مورد در مركز به اداره ي كل اموال دولتي ودر استانها به اداره ي كل امور اقتصادي ودارايي استان مربوط تحويل ونسخه ي دوم را به واحد متبوع خود ارسال ونسخه سوم را نزذ خود نگهداري نمايد.

ماده 16- امين اموال مكلف است فهرست مشخصات اموال غير منقول ابواب جمعي خود را حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه تهيه وبه ذي حسابي مربوط ارسال وتغييرات بعدي را بلافاصله گزارش نمايد.

ماده 17- چنان چه امين اموال منصوب شده بر اساس ماده (34) قانون محاسبات عمومي كشور، همان جمعدار قبلي اموال باشد امين اموال بايد در دفاتر مورد عمل شروع فعاليت خود را سمت امين اموال وبراساس اين آيين نامه مشخص وتفكيك نمايد ود رموارد‌ي

كه واحد مربوط قبلا داراي جمعدار اموال بوده وامين اموالي غير از جمعدار قبلي براي آن در نظر گرفته شود جمعدار سابق مكلف به تحويل اموال ابواب جمعي خود به امين اموال با تنظيم صورت جلسه اي كه به امضاي رييس و ذي حساب مربوط يا نمايندگان آنها رسيده باشد خواهد بود، يك نسخه از صورت جلسه ي مزبور براي ذي حساب ذي ربط ارسال ونسخه ي ديگر نزد امين اموال نگهداري مي شود.

ماده 18- در صورتي كه امين اموال تغيير سمت يافته يا به نحوي از انحاي سمت امين اموالي از وي سلب شود مكلف است به ترتيب مقرر در ماده (17) اين آيين نامه نسبت به تحويل اموال ابواب جمعي خود به امين اموال جديد اقدام نمايد.

تبصره- در مواردي كه امين اموال يا جمعدار سابق موضوع ماده (17) اين آيين نامه از تحويل ابواب جمعي خود به امين اموال جديد استنكاف نمايد يا به هر علت حضور وي براي تحويل اموال تحت ابواب جمعي ميسر نباشد تحويل اموال ودفاتر وسوابق مربوط با حضور رييس واحد و ذي حساب مربوط يا نمايندگان آنها ونماينده ي ديوان محاسبات كشور انجام خواهد شد. تحويل وتحول موضوع اين تبصره مانع از رسيدگي واحد ذي ربط در مورد علت استنكاف يا عدم حضور امين اموال يا جمعدار سابق و اقدامات قانوني لازم د راين زمينه نخواهد بود.

ماده 19- امين اموال مكلف است صورت اموال منقول غير مصرفي موجود د رهر اتاق يا محل را با ذكر مشخصات كامل در سه نسخه تنظيم وپس از امضاي خود ويك نفر از كاركنان واحد ذي ربط كه از طرف رييس اداره ي مربوط معرفي شده است، تنظيم ويك نسخه ي آن را نزد خود نگهداري و نسخه دوم را به كارمند مذكور تحويل ونسخه ي سوم را در اتاق يا محل مربوط الصاق نمايد. هر نوع نفقل وانتقال وجابه جايي در اموال موضوع اين ماده با رعايت مقررات مربوط وبا اطلاع قبلي امين اموال ذي ربط مجاز مي باشد وكاركنان فوق الذكر كه صورت اموال به امضاي آنها مي رسد مكلف اند قبل از هر نوع نقل وانتقال وجابه جايي وهمچنين در صورت بروز كسري و نقصان د راموال مزبور مراتب را از طريق رييس يا كارمند ارشد واحد ذي ربط براي اقدامات لازم كتبا به امين اموال مربوط اعلام نمايند.

تبصره- امين اموال مي تواند به تشخيص وموافقت رييس هر واحد اموال منقول غير مصرفي را كه براساس وظايف وماموريتهاي محوله مورد استفاده ي يك يا چند نفر از كارمندان مي باشد وحفظ و حراست اين قبيل اموال با توجه به حجم يا ساير خصوصيات آنها توسط يك نفر از كارمندان مذكور مقدور باشد( مانند دوربين وماشين حساب ونظاير آن) با خذ رسيد ذيل صورت مشخصات اموال مزبور به كارمند مربوط بسپارد. صورت مشخصات مورد اشاره در سه نسخه تنظيم ونسخه ي اول آن نزد امين اموال نگهداري ونسخه‌ي دوم به تحويل گيرنده تسليم ونسخه ي سوم در اتاق يا محل مربوط الصاق خواهد شد.

كارمنداني كه اموال موضوع اين تبصره به آنها سپرده مي شود تا زماني كه بر طبق وظايف وماموريتهاي محوله اموال مذكور را در انختيار دارند در مورد حفظ وحراست آنها مسوول هستند ومكلف اند اين قبيل اموال را بلافاصله پس از رفع نياز اداري يا تغيير سمت يا بازنشستگي با اخذ رسيذ به امين اموال مربوط تحويل نمايند.

ماده 20- دستگاههاي دولتي مكلف اند با همكاري وزارت امور اقتصادي ودارايي نسبت به تنظيم واجراي برنامه هاي آموزشي لازم براي امناي اموال وساير ماموران مربوط به منظور فراهم آوردن موجبات حسن اجراي وظايف ومسووليتهايي كه در رابطه با اموال دولتي تحت اختيار به عهده ي آنها محول مي باشد اقدام نمايند.

ماده 21- امين اموال مكلف است در صورت مفقود شدن يا از بين رفتن يا وارد شدن خسارت به مال ناشي از سيل، زلزله، سرقت يا آتش سوزي يا هر علت ديگر مراتب را كتبا به واحد ذي ربط اطلاع دهد تا پس از گواهي رييس واحد مزبور مراتب به وزارتخانه يا موسسه ي دولتي مربوط براي رسيدگي واقدام لازم گزارش گردد.

ماده 22- امين اموال اوراق بهادار كه مسووليت حراست وتحويل وتحول وتنظيم حساب اوراق در حكم وجه نقد را به عهده دارد وظايف خود را با رعايت اين آيين نامه وبراساس دستور العملي كه توسط وزارت امور اقتصادي ودارايي تهيه وابلاغ مي گردد زير ذي حساب انجام خواهد داد.

ماده 23- با توجه به اهميت وظايف ومسووليتهاي امناي اموال و ضرورت حفظ وحراست اموال دولتي كه قسمتي از بيت المال را تشكيل مي دهد سازمان امور وشغل موزه دار را كه از لحاظ رعايت مسووليتهاي موضوع اين آيين نامه در حكم امين اموال مي باشد وهمچنين موارد نظير را به نحوي پيش بيني نمايد كه انگيزه ي جذب افراد واجد صلاحيت برا ي مشاغل مذكور فراهم گردد.

 

 

منبع: www.ozhanco.com

بازگشت به لیست
مشاوره رایگان و کارشناسی تخصصی